Regulamin

Przed dokonaniem zapisu na Kurs oraz przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.mlodzikoderzy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się
z treścią Regulaminu.

REGULAMIN KURSU PROGRAMOWANIA ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.MLODZIKODERZY.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Zasady prowadzenia kursu
IV. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Własność intelektualna
IX. Odpowiedzialność
X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.mlodzikoderzy.pl, umożliwiający rejestrację uczestnictwa w Kursie, prowadzony jest przez Roberta Juchimiuka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Juchim Robert Juchimiuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 58c/29, 02-496 Warszawa, NIP: 5371925054, REGON: 361140141, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@mlodzikoderzy.pl, tel. +48 504 204 260.
2. Regulamin określa zasady organizacji, naboru Uczestników oraz prowadzenia Kursu z zakresu programowania komputerowego oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.mlodzikoderzy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do dokonania zapisu na zajęcia prowadzone przez Usługodawcę lub do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.mlodzikoderzy.pl, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
c) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
d) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonania zapisu na zajęcia kursu z programowania prowadzone przez Usługodawcę.
2. KLIENT – Usługobiorca będący opiekunem prawnym Uczestnika, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Uczestnictwa w Kursie.
3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KURS – zajęcia edukacyjne z podstaw programowania komputerowego o nazwie Młodzi Koderzy, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, prowadzone stacjonarnie przez Usługodawcę.
5. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
7. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mlodzikoderzy.pl.
8. UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE – umowa o świadczenie usług szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, z zakresu podstaw programowania, zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
9. UCZESTNIK - dziecko uczęszczające na zajęcia z programowania organizowane w ramach kursu przez Usługodawcę.
10. USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR KURSU - Robert Juchimiuk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Juchim Robert Juchimiuk, ul. Warszawska 58c/29, 02-496 Warszawa, NIP: 5371925054, REGON: 361140141.
11. USŁUGOBIORCA –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. ZASADY PROWADZENIA KURSU
1. Celem Kursu jest nauka podstaw programowania komputerowego.
2. Kurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
3. Kurs jest realizowany w terminach i miejscu określonych harmonogramem, na podstawie programu dostępnego na stronie www.mlodzikoderzy.pl, przygotowanego przez Organizatora.
4. Rejestracja Uczestnika może być dokonana wyłącznie przez jego opiekuna prawnego lub osobę działająca w imieniu i na rzecz opiekuna prawnego Uczestnika:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rejestracji – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mlodzikoderzy.pl,
c) telefonicznie pod numerem: 504 204 260.
5. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Kursie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści w czasie dokonywania rejestracji.
6. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na Kurs, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta.
7. W momencie wysłania przez Usługodawcę (w odrębnej wiadomości e-mail) potwierdzenia dokonania zapisu na Kurs wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, dochodzi do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Kursie.
8. Kurs jest płatny zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.mlodzikoderzy.pl, odbywa się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Serwisu. Cena Kursu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT i jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta rejestracji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do Kursu po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
9. W ramach kursu Organizator zobowiązuje się̨ do:
a) rzetelnego i terminowego prowadzenia Kursu za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej kadry,
b) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu zajęć,
c) zapewnienia Uczestnikom sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia Kursu oraz dostępu do materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki,
d) otoczenia Uczestników opieką podczas zajęć,
e) powiadomienia Klienta lub opiekuna prawnego Uczestnika, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od harmonogramu oraz o terminach zajęć zastępczych, zaś o nieobecnościach nauczycieli z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez Organizatora, niezwłocznie w dniu powzięcia wiadomości.
10. Klient oświadcza, że:
a) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani innych do udziału Uczestnika w zajęciach,
b) zgłaszany Uczestnik nie cierpi na schorzenia, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo Uczestnika oraz innych Uczestników i osób trzecich, biorących udział w zajęciach,
c) zgłaszając udział dziecka w Kursie, zobowiązuje się do egzekwowania od Uczestnika jego punktualnego przybycia na zajęcia,
d) ponosi odpowiedzialność za Uczestnika przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdych zajęć.
11. Zajęcia prowadzone są̨ w grupach liczących do 10 osób.
12. W przypadku choroby prowadzącego Kurs lub innych okoliczności powstałych niezależnie od woli Organizatora, a uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym dniu, Organizator zobowiązuje się do odrobienia zajęć w terminie do 14 dni od momentu odwołania zajęć.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego/instruktora w każdym momencie trwania kursu.
14. Podczas zajęć Uczestnicy przebywają̨ pod opieką prowadzącego/instruktora i są zobowiązani do stosowania się do jego poleceń.
15. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą̨ samodzielnie opuszczać sal wykładowych.
16. Opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbierania Uczestnika z miejsca, w którym odbywały się zajęcia, niezwłocznie po zakończeniu każdych zajęć oraz zgłaszania nieobecności dzieci na zajęciach najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć.
17. Klient jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia za Kurs, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zapisu, ale nie później niż 2 dni robocze od dnia rozpoczęcia kursu.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji Uczestnika.
19. Organizator udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 46 1560 0013 0000 1160 0010 5460, Getin Noble Bank SA,
b) płatność gotówką bezpośrednio u Organizatora.
20. Opłatę z tytułu Umowy Uczestnictwa w Kursie można uiścić:
a) jednorazowo za moduł 12 zajęć́, podczas rejestracji lub
b) w dwóch ratach, co 6 zajęć, z których pierwsza rata powinna być́ zapłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
21. W przypadku płatności ratalnej, o której mowa w pkt 20 lit. b) niniejszego rozdziału brak uiszczenia raty przez Klienta, uprawnia Organizatora do odmówienia wstępu Uczestnikowi na nieopłaconą część́ zajęć́.
22. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali oraz szkody wyrządzone Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej, odpowiadają opiekunowie prawni Uczestnika, który wyrządził tę szkodę, jeżeli szkody te nie są spowodowane brakiem należytego nadzoru ze strony personelu Organizatora.
23. Klient może zrezygnować z Kursu w dowolnym momencie, ma On jednak obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili przesłania rezygnacji.
24. Rezygnacji można dokonać pisemnie na adres: ul. Warszawska 58c/29, 02-496 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mlodzikoderzy.pl.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy Uczestników Kursu w przypadku:
a) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za Kurs lub którejkolwiek z rat wynagrodzenia, wynoszącej 10 dni,
b) gdy zachowanie Uczestnika zagraża zdrowiu, życiu innych Uczestników lub prowadzącego Kurs, uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie zajęć.
26. O skreśleniu z listy Uczestników, o którym mowa w pkt 26 niniejszego rozdziału, opiekunowie prawni Uczestnika są informowani niezwłocznie.
27. W przypadku skreślenia z listy Uczestników, o którym mowa w pkt 26 niniejszego rozdziału Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili przesłania decyzji o skreśleniu, a Organizator do zwrotu opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części opłaconego już Kursu.
28. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu w zajęciach w ramach Kursu, przysługuje mu prawo do odrobienia zajęć z inna grupą, w której realizowany jest ten sam program, w ramach dostępnych miejsc w danym terminie.
29. Klient zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów otrzymanych przez Uczestnika na zajęciach.
30. Umowa Uczestnictwa w Kursie może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub za zgodnym porozumieniem stron.
31. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w pkt 30 niniejszego rozdziału powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Serwisu Usługę Elektroniczną polegającą na możliwości dokonania zapisu na kurs programowania dla dzieci i młodzieży (Formularz Rejestracji).
2. Świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich związanych z kursem należy do Usługodawcy i podlega prawnej ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Serwisu.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Rejestracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie ochronę danych osobowych, dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mlodzikoderzy.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego rozdziału, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mlodzikoderzy.pl w tym kursy, nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Roberta Juchimiuka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą JUCHIM ROBERT JUCHIMIUK, ul. Warszawska 58c/29, 02-496 Warszawa, NIP: 5371925054, REGON: 361140141. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mlodzikoderzy.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek bezprawne lub niezgodne z postanowieniami Regulaminu oraz licencją, wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mlodzikoderzy.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Kursy prowadzone przez Usługodawcę są przeznaczone wyłącznie dla Uczestników i nie mogą być w szczególności rozprowadzane lub wykorzystywane do działalności gospodarczej, zawodowej lub innej zarobkowej, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych.
4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz poprzez komunikat na stronie Serwisu.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.
6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Regulamin obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r.

Biuro:

Galeria Gawra, lok.29. I p.
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa